L Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

1 października 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się L Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie  Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r, zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r.;
 • w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r., Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr............ Rady Gminy Turek z dnia.......................
 • w sprawie przystąpienia do uchylenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek, dla działek o nr ewid. 64/2, 64/7, 113, 127/1, 127/3,127/4, 141/1,141/5, 141/7 obręb Grabieniec, dla działek  o nr ewid. 19/3, 19/4, 12/5 obręb Obrębizna;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018;

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

                                                           

wersja do druku