LII Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

13 listopada 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

LII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie  Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Turek.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 • w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
 • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 • w sprawie opłaty targowej na 2019 rok;
 • w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turek;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku