Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

GKI-GM.6831.45.2018                                                          

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania  administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

Wójt Gminy zawiadamia

iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne o podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  o nr ewid. 202/2 o pow. 0,1200 ha, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek, powiat Turecki, województwo Wielkopolskie.

Informacja o zamiarze dokonania podziału w/w nieruchomości z dnia 30.08.2018 r. została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek, na tablicy sołeckiej w Kaczkach Średnich, ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek oraz w Gazecie Wyborczej. Przez okres dwóch miesięcy od daty wywieszenia informacji nie zgłosiła się żadna osoba, której przysługiwałoby prawo rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Gminy Turek,  ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój 32  w godz. 730-1530. Strony mogą również składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

W przypadku niepodjęcia przez stronę czynności gwarantujących jej czynny udział w postępowaniu, w oparciu o zgromadzony materiał zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział w/w nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie zgodnie z art. 49 Kpa zostaje opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek, na tablicy sołeckiej w Kaczkach Średnich, ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku