Wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek

 

ZARZĄDZENIE NR 111/2018

WÓJTA GMINY TUREK

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz § 19 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 statutów sołectw: Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Chlebów, Dzierżązna, Grabieniec, Kalinowa, Korytków, Kaczki Średnie, Kowale Księże, Obrębizna, Obrzębin, Pęcherzew, Szadów Księży, Słodków, Słodków Kolonia, Turkowice, Wietchinin, Warenka i Żuki (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2007 r., Nr 41, poz. 1028-1047) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w następujących sołectwach Gminy Turek: Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Chlebów, Dzierżązna, Grabieniec, Kalinowa, Korytków, Kaczki Średnie, Kowale Księże, Obrębizna, Obrzębin, Pęcherzew, Szadów Księży, Słodków, Słodków Kolonia, Turkowice, Wietchinin, Warenka i Żuki.

§ 2. Harmonogram zebrań wyborczych określający miejsce, datę i godzinę zebrania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Terminy i miejsca zebrań wyborczych podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez obwieszczenia zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych sołectwach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku

Pliki do pobrania