Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

 

MIESZKAŃCY GMINY TUREK

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi. Przedmiotowa informacja podlega bieżącej aktualizacji.

Dlatego też, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. u sołtysa lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 4. Druk formularza można pobrać u sołtysa, w siedzibie urzędu - Centrum Informacji i Obsługi lub ze strony internetowej Urzędu Gminy:

Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest w latach ubiegłych, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Osoby uprawnione, które złożą do Urzędu Gminy Turek wniosek, będą mogły ubiegać się o sfinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach przedsięwzięcia pn. „Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek w latach 2019-2020” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Termin składania wniosków (na odpowiednich formularzach ) do 30 września 2020 r. Wnioski można pobrać u sołtysa, w siedzibie urzędu - Centrum Informacji i Obsługi lub ze strony internetowej Urzędu Gminy:

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku

Pliki do pobrania