Z życia gminy

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Turek z dnia...

 

Zarządzenie Nr 44/2020
Wójta Gminy Turek
z dnia 14 lipca 2020 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 11/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

§ 2

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: