Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

 
§ 1
Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 26/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 12 maja 2017 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
 
§ 2
Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

wersja do druku