XL Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zawiadamiam, że w dniu

20 listopada 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XL Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Turek.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”;
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Mehoffera w Chlebowie;
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie;
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich;
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słodkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słodkowie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie;
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Turkowicach;
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Żukach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej – Curie w Żukach;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
  w miejscowości Obrzębin;
 • w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok;
 • w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok;
 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok;
 • w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych;
 • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;
 • w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 • w sprawie opłaty targowej na 2018 rok;
 • w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Obrzębin;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku