XLIV Sesja Rady Gminy Turek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

26 marca 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XLIV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”;
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2018 roku”;
 • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  dla Gminy Turek   na lata 2018-2021”;
 • w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych;
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2018-2024”;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Turek za 2017 rok.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 4. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku