Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 112 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach, Turkowice, ul. Jaśminowa 3, 62-700 Turek.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turek,
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek,
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek,
4) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/Karol Mikołajczyk

 

Załączniki:

 

wersja do druku