XLVII Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XLVII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2017 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Turek.
 8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków;
 • w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek;
 • w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych;
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu w miejscowości Warenka;
 • w sprawie przekazania do zaopiniowania sołectwom z terenu Gminy Turek projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Turek za 2017 rok,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Turek,
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok,
 5. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turek wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok,
 7. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Turek w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok;
 8. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok;
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2017 rok;
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku