INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

  GKI-GM.6840.1.2018  

Turek, dnia 13 listopada 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 
przeprowadzonego w dniu 12 listopada 2018 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
 
I. Przetarg przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

II. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości niezabudowanych:

- działka o nr ewid. 37/2 w miejscowości Albertów o pow. 0,1910 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00010623/5, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 27 970,00 zł netto;
- działka o nr ewid. 38/5 w miejscowości Albertów o pow. 0,1690 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00010623/5, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 22 550,00 zł netto,
- działka o nr ewid. 38/7 w miejscowości Albertów o pow. 0,1355 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00010623/5, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 16 720,00 zł netto;
- działka o nr ewid. 110 w miejscowości Albertów o pow. 0,4200 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00010623/5, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 33 980,00 zł netto;
- działka o nr ewid. 779/19 w miejscowości Cisew o pow. 0,0153 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00035215/3, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 2 130,00 zł netto,
- działka o nr ewid. 92/4 w miejscowości Warenka o pow. 0,4200 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00011299/1, przeznaczona pod tereny upraw rolnych oraz w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena wywoławcza 4 030,90 zł netto.

III. Do przetargu na poszczególne nieruchomości dopuszczono osoby:

- na działkę o nr ewid. 37/2 w miejscowości Albertów - nikt nie wpłacił wadium;
- na działkę o nr ewid. 38/5 w miejscowości Albertów - wpłaciła wadium i została dopuszczona jedna osoba;
- na działkę o nr ewid. 38/7 w miejscowości Albertów - nikt nie wpłacił wadium;
- na działkę o nr ewid. 110 w miejscowości Albertów - nikt nie wpłacił wadium;
- na działkę o nr ewid. 779/19 w miejscowości Cisew - wpłaciła wadium i została dopuszczona jedna osoba;
- na działkę o nr ewid. 92/4 w miejscowości Warenka - wpłaciła wadium i została dopuszczona jedna osoba.
 
IV. Do przetargu przystąpiło trzech uczestników.

V. W przetargu wyłoniono nabywców w wyniku osiągnięcia najwyższej ceny:

- na nieruchomość o nr ewid. 37/2 w miejscowości Albertów - nikt nie wpłacił wadium w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
- w wyniku przetargu nieruchomość o nr ewid. 38/5 w miejscowości Albertów osiągnęła wartość 22 850,00 zł netto plus podatek VAT, tj. 28 105,50 zł brutto, a nabywcą zostali Pani Anna Kaźmierczak oraz Pan Jakub Głogowski;
- na nieruchomość o nr ewid. 38/7 w miejscowości Albertów - nikt nie wpłacił wadium w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
- na nieruchomość o nr ewid. 110 w miejscowości Albertów - nikt nie wpłacił wadium w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
- w wyniku przetargu nieruchomość o nr ewid. 779/19 w miejscowości Cisew osiągnęła wartość 2 160,00 zł netto plus podatek VAT, tj. 2 656,80 zł brutto, a nabywcą został KIEROWCA. BIZ Szkolenia i usługi transportowe Pan Radosław Bergandy;
- w wyniku przetargu nieruchomość o nr ewid. 92/4 w miejscowości Warenka, osiągnęła wartość 4 080,90 zł netto, a nabywcą zostali Państwo Magdalena i Łukasz małż. Szymańscy.

Informację podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2014.1490 ze zm.)
 
Na czynności związane z przeprowadzaniem przetargu przysługuje skarga, którą należy złożyć w terminie 7 dni od daty przetargu do Wójta Gminy Turek.
 
Informacja podana została do publicznej wiadomości w dniach 13.11.2018 r. do 21.11 2018 r.

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

wersja do druku