Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 7 stycznia 2019 r.

GKI-GM.6831.45.2018  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o numerze ewidencyjnym 202/2 o pow. 0,1200 ha, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek, powiat Turecki, województwo Wielkopolskie.

Z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój nr 32.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

wersja do druku