Informacja dotycząca zakupu lasów i gruntów leśnych przez Nadleśnictwo Turek- procedura postępowania

 

Informacja:

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017, poz. 788) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli:

 • jesteś właścicielem,
 • jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu;
 • przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
 • w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;
 • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;
 • ma uregulowany stan prawny;
 • nie jest obciążony na rzecz osób trzech, oraz występuje brak sporów granicznych;
 • granice ustalone są przez uprawnionego geodetę;
 • wartość rynkowa jest ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego;
 • po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na pisemny wniosek nadleśniczego.

W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:

 • wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej;
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, z którego wynika, że las lub grunt jest przeznaczony do zalesienia, lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia;
 • oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych;
 • oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic;
 • oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich;
 • ustalona wartość rynkowa odpowiadająca cenom rynkowym oraz realnej wartości na gruncie wykonana prze rzeczoznawcę majątkowego;
 • oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych.

 

Źródło:

Nadleśnictwo Turek

62-700 Turek, ul. Chopina 70

tel.: +48 63 278 54 41, tel.kom.: +48 606 906 037

www.turek.poznan.lasy.gov.pl  

www.facebook.com/nadlesnictwo.turek

wersja do druku