Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turek

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turek zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW:


1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  „ORLI STAW” Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

2. Składowisko odpadów komunalnych w Psarach, gmina Przykona, 62-731 Przykona.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew.

4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. , ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

wersja do druku