INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy                                           Turek, dn. 10 kwietnia 2013 r.               TUREK    GKI–GI.6232.I.28.2013    SZANOWNI MIESZKAŃCY  GMINY TUREK  oraz WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na terenie gminy Turek !

INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
       

W związku z otrzymanym pismem od:

·               Zakładu Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów, informujemy iż umowy zawarte z ww. podmiotem na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zostaną wypowiedziane przez ZOT „BAKUN” na dzień faktycznego wprowadzenia w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku pojemników dotychczas dzierżawionych należy je dostarczyć do siedziby firmy lub będzie możliwość ich nabycia przez użytkowników. Informacja na ten temat będzie zawarta  na ostatniej fakturze przesłanej do klientów.

·               Zakładu Usług Komunalnych „EKO-GAB” G.Kropidłowski  & D. Piąstka  Kowale Pańskie 11a, 62-704 Kawęczyn, informujemy, iż w zakresie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych  z ww. podmiotem, ZUK „EKO-GAB” po ostatnim wywozie nieczystości stałych w miesiącu czerwcu sam rozwiąże zawarte umowy oraz odbierze pojemniki służące do gromadzenia nieczystości, które były nieodpłatnie wstawione Klientom na czas trwania umowy.

·               PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek informujemy, iż ww. podmiot wystosował indywidualne pisma „wypowiedzenie umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych”  do każdego klienta - właściciela nieruchomości na terenie gminy Turek. Powyższe skutkuje tym, że dotychczasowe umowy dot. odbioru odpadów komunalnych ulegną rozwiązaniu ze skutkiem prawnym na dzień 30 czerwca 2013 r. Pojemnik wstawiony w formie „dzierżawy” należy zwrócić do spółki – do budynku Zakładu Usług Komunalnych, Transport, Zaopatrzenie – Magazyn, znajdującego się przy ul. Polnej 4 w Turku do dnia 31 maja 2013 r.
                                                                                                                                
                                                                                                Z up. Wójta
                                                                                         Tomasz Józefowicz
                                                                                           Zastępca Wójta

wersja do druku