XV Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

24 października 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020 – 2023;

 • wybór Komisji Skrutacyjnej;
 • odczytanie regulaminu wyboru ławników;
 • przedstawienie stanowiska Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 • przeprowadzenie tajnego głosowania.

2) w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej  z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741 km”.

4) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na 2019 rok.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Rady Gminy Turek

 

 

wersja do druku