Turek Gmina - serwis informacyjny Urzędu Gminy w TurkuTurek Gmina - serwis informacyjny Urzędu Gminy w Turku
ul. Ogrodowa 4
tel.: 63 279 40 60
e-mail: ug@gmina.turek.pl

Uchwała Nr XXXV/196/13 Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/196/13 Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek w terminie:
1) do 17 czerwca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
2. Deklaracje złożone dotychczas zgodnie z wzorem określonym w załączeniu do uchwały Rady Gminy Turek XXXI/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zachowują swoją ważność.

§ 3. 1. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej wypełniając dedykowany formularz wskazany na stronie Urzędu Gminy Turek, www.gmina.turek.pl  , zakładka odpady- nowy system lub www.bip.gmina.turek.pl  / zakładka skrzynka podawcza.
2. Deklarację w formie elektronicznej można złożyć w Urzędzie Gminy poprzez elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub dostarczając na nośniku elektronicznym.
3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Turek nr XXXI/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wojewódzkiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak

Pliki do pobrania


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.gmina.turek.pl
© Turek Gmina - serwis informacyjny Urzędu Gminy w Turku / Oficjalna Witryna Urzędu Gminy Turek na której codziennie znajdziesz aktualności z życia gminy i jej mieszkańców. Zapoznaj się z położeniem gminy Turek, jej walorami oraz informacjami statystycznymi.