Z życia gminy

Kurenda - Granty PPGR

Kurenda - Granty PPGR

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Turek informuje, iż w związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” Gmina Turek przyjmuje oświadczenia do ww. projektu.

Chęć uczestnictwa w projekcie wyraża się poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez:
1.Rodzica/ opiekuna prawnego dziecka;
2.Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.

Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Gminy Turek (www.gmina.turek.pl) lub w centrum informacji i obsługi Urzędu Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek).  

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest jednoczesne spełnienie poniższych przesłanek:
1. Wskazane w oświadczeniu dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR).
2. Dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) byłego pracownika PPGR, który zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
3. Dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz w 2020 roku sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR należy dołączyć je do oświadczenia.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Turek (pokój nr 18) w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2021 r. do godz. 13.00 osobiście w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Turek lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Turek).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


 

Pliki do pobrania

wersja do druku