Z życia gminy

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie...

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, których nieruchomości nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych (ścieków bytowych) w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach na terenie nieruchomości i systematycznego ich usuwania. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust.1, pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

Korzystanie z usług wywozu nieczystości ciekłych oraz osadników wymaga udokumentowania w formie pisemnej umowy i dowodów uiszczania opłat. Umowa winna być zawarta z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turek. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.

Zgodnie z art. 6 ust.5a oraz 5aa w/w ustawy pracownicy Urzędu Gminy Turek będą przeprowadzić kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w każdej nieruchomości nie rzadziej niż raz na dwa lata. Sprawdzeniu w szczególności będą podlegać umowy, dowody uiszczenia opłat oraz częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku