Komunikaty i ogłoszenia

Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2021 roku"

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 638) zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Turek, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2021 roku.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób :

  1. na piśmie w Urzędzie Gminy Turek, w dni robocze w godz. od 7:30  do 15:30;
  2. pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gmina.turek.pl ;  
  4. faxem na numer 63 279 40 66.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy podmioty, o których mowa w ust. 7, wydają opinie o projekcie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 23 lutego 2021 r.

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania

wersja do druku