Komunikaty i ogłoszenia

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

MIESZKAŃCY GMINY TUREK

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi. Przedmiotowa informacja podlega bieżącej aktualizacji.

Dlatego też, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. u sołtysa lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 4. Druk formularza można pobrać u sołtysa, w siedzibie urzędu- Centrum Informacji i Obsługi lub ze strony internetowej Urzędu Gminy:

  •  www.gmina.turek.pl (KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA),

  •  www.bip.gmina.turek.pl (KOMUNIKATY),

Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest w latach ubiegłych, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Osoby uprawnione, które złożą do Urzędu Gminy Turek wniosek, będą mogły ubiegać się o sfinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest w ramach programu pn.:,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w latach 2021/2022". Termin składania wniosków do 30 września 2022 roku, na odpowiednich formularzach , które są do pobrania u sołtysa, w siedzibie urzędu- Centrum Informacji i Obsługi lub ze strony internetowej Urzędu Gminy:

  •  www.gmina.turek.pl (KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA),

  •  www.bip.gmina.turek.pl (KOMUNIKATY),

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania:

wersja do druku