Komunikaty i ogłoszenia

Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarządzenie nr 20/2022
Wójta Gminy Turek
z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/243/21 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert konkursowych, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

§ 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) przewodniczący - Michał Mękarski - przedstawiciel Urzędu Gminy Turek,
2) zastępca przewodniczącego - Gabriela Kolenda - przedstawiciel Urzędu Gminy Turek,
3) członek – Ewelina Pietrzak - przedstawiciel Urzędu Gminy Turek,
4) członek - Jadwiga Glapa - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
5) członek - Mariola Tyczka - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
6) członek - Jakub Mituta - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§ 3. Określa się Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

wersja do druku