Komunikaty i ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 24/2022
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 14/2022 Wójta Gminy Turek z dnia 13 kwietnia 2022 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2022 r.
§ 2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

 

wersja do druku