Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turek na lata 2022-2036

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turek na lata 2022-2036

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Turek na lata 2022-2036 w dniach od 06.06.2022 r. do 27.06.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.gmina.turek.pl/

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy Turek lub w formie elektronicznej na adres: ug@gmina.turek.pl - do dnia 23.06.2022 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Do pobrania:

 

wersja do druku