Komunikaty i ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniam

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki...
Wójt Gminy Turek zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek celem realizacji postanowień art. 12 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 r. poz. 1078).
 
Zgodnie z ww. ustawą opieka stomatologiczna ma na celu zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży, efektywną opieką stomatologiczną, a także działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.
 
Lekarz stomatolog, w ramach świadczenia będzie wykonywał:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18-tego roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19-tego roku życia
– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
 
Realizacja zadania będzie się odbywała w gabinecie stomatologicznym lekarza realizującego świadczenie po uprzednim zawarciu przez Gminę Turek stosownego porozumienia z podmiotem realizującym zadanie.
 
Opieka zdrowotna nad uczniami będzie finansowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ.
 
Wysokość zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych uczniów.
 
Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2021 r. poz. 2148 ze zm.).
 
Opieka stomatologiczna dotyczy łącznie ok. 868* uczniów z następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Słodkowie, Słodków 21, 62-700 Turek (372 uczniów- stan na 30.09.2021 r.)
2. Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie, Chlebów 15, 62-700 Turek, (146 uczniów)
3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, Cisew 55, 62-700 Turek (105 uczniów)
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek (90 uczniów)
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach, Turkowice, ul. Jaśminowa 3, 62-700 Turek (77 uczniów)
6. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach, Żuki 92, 62-700 Turek (78 uczniów)
*Rzeczywista liczba uczniów do objęcia opieką stomatologiczną, zostanie podana po zebraniu deklaracji od rodziców uczniów.
 
Oferta powinna zawierać:
- zgłoszenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
- kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru (decyzja/zaświadczenie potwierdzający wpis podmiotu do rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą),
- kopie umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży,
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub o zatrudnianiu specjalistów.
 
Do realizacji usługi zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największa ilość godzin świadczenia usług (zgodnie z pkt 1. ust. 11 załącznika do zapytania ofertowego) oraz przedstawi najszerszą propozycję działań w ramach promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki zębów u uczniów (pkt. 3 załącznika do zapytania ofertowego).
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Turku, tel.: 63 279 40 81.
 
Gmina Turek przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 4 listopada 2022 r. w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami".
 
Ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie www.gmina.turek.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek http://bip.gmina.turek.pl/
 
Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk
 

Pliki do pobrania