Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz 1/2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 poz. 1899) Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Turek o nr ewid. 368/2 położonej w miejscowości Grabieniec, gm. Turek o pow. 0,0120 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00034168/1.

Opis nieruchomości:

  • Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę, przeznaczoną zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Gminy Turek z dnia 26 września 2022 r. pod poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej. Nieruchomość zbywana nie może być samodzielnie zagospodarowana.

Przeznaczenie nieruchomości:

  •  Z dniem 01 stycznia 2004 r. stracił ważność Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r. zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. zmienionego Uchwałą Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r., oraz zmienionego Uchwałą Nr L/315/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenach upraw rolnych, oznaczonych symbolem R.

Informacje dodatkowe:

  • Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022r. poz. 931) do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy przeniesienia prawa własności.
  • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) upływa 05.12.2020 r.
  • Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni (od dnia 24.10.2022 r. do 14.11.2022 r.)
  • Informacji dotyczących zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 32, tel. 63 279 40 72.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku