Gospodarka odpadami komunalnymi

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za...

 

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) nałożono obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    W związku z powyższym od 5 GRUDNIA 2019 r.  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

65  8557 0009  2006  0800  0910  0061
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie

 

Dokonując opłaty, pamiętajmy o precyzyjnym wskazaniu właściciela nieruchomości którego ona dotyczy oraz o jej prawidłowej  wysokości.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również uiszczać bezpośrednio w kasie  URZĘDU GMINY TUREK, ul. Ogrodowa 4 – dokonując płatności gotówką lub kartą.

   

KONTAKT:   Urząd Gminy Turek,   ul. Ogrodowa 4,  62-700 Turek

                       Tel. 63 279-40-60, 63 279-40-83, Fax 63 279-40-66

                       email: ug@gmina.turek.pl, srodowisko@gmina.turek.pl

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku