Gospodarka odpadami komunalnymi

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie...

 

Szanowni Mieszkańcy !

 

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2020 r. zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy. Zmiany są następstwem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 • obowiązek segregacji odpadów na każdej nieruchomości!
 • zmienia się wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami – nowa stawka opłaty wynosi 16,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 •  możliwość skorzystania ze zwolnienia  w opłacie w przypadku kompostowania bioodpadów na nieruchomości 
 •  nowy nr rachunku bankowego wyłącznie do wpłacania należności
  z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 •  do worka brązowego z przeznaczeniem na BIOODPADY wrzucamy
   łącznie
  odpady z pielęgnacji terenu (trawa, liście) i odpady kuchenne
 •  w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bioodpady odbierane będą w każdej ilości z zastrzeżeniem, iż bezpośrednio
  z nieruchomości - w ilości do 3 sztuk worków o poj. 120 l na odbiór ww. odpadów, a w przypadku wytworzenia większej ilości ww. frakcji odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć je we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 •  w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono roczne limity na 3 frakcje odpadów  w PSZOK-u:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe  - w ilości do 300 kg/ nieruchomość/ rok
 • zużyte opony w ilości – w ilości 1 komplet opon samochodowych
  (4 sztuki)/ nieruchomość/ rok
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, powstałe tylko w wyniku prowadzenie drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracyjnego w ilości do 80kg/ nieruchomość/ rok

 •  nie będzie mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

 

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na poprawną segregację odpadów. 
W związku ze zmianą przepisów wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na każdej nieruchomości. Przypadki niewłaściwej segregacji odpadów będą zgłaszane przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi Gminy, co będzie skutkowało wydaniem z urzędu decyzji zawierającej stawkę opłaty podwyższonej, wynoszącą 32 zł/m-c od osoby.

 

ZWOLNIENIE W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Z części opłaty mogą zwolnić się osoby, które:

 • są członkami rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Turek i posiadają ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”, wydaną na podstawie Uchwały VIII/35/15 Rady Gminy Turek z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek”.

ZWOLNIENIE przysługuje w taki sposób, że opłata zostaje pomniejsza o 1 zł za każdą osobę posiadającą ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”. 

Przy składaniu deklaracji należy okazać ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”, wydaną dla osoby, na którą właściciel nieruchomości stara się o ulgę.

 • posiadają przydomowy kompostownik i będę kompostować w nim bioodpady, wytworzone na nieruchomości - zarówno te pochodzące z pielęgnacji terenu (np. trawa, liście, drobne gałązki) jak i odpady kuchenne (np. obierki warzyw/owoców).

ZWOLNIENIE przysługuje w taki sposób, że opłata zostaje pomniejsza o 2 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość kompostującą bioodpady.

 

Przedstawiona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

 

Złożenie NOWEJ DEKLARACJI jest wymagane w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia w opłacie. DEKLARACJE BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ PO 1 KWIETNIA 2020 r.

 

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁATY  ZA ODPADY KOMUNALNE

Zmianie uległ nr rachunku bankowego na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy nr rachunku:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie,

Nr konta bankowego: 65 8557 0009 2006 0800 0910 0061.

Płatności za odpady komunalne można dokonywać także kartą lub gotówką
w kasie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 , zgodnie z terminami płatności
podanymi poniżej:

 • do 15 lutego za styczeń i luty
 • do 15 kwietnia za marzec i kwiecień
 • do 15 czerwca za maj i czerwiec
 • do 15 sierpnia za lipiec i sierpień
 • do 15 października za wrzesień i października
 • do 15 grudnia za listopad i grudzień

 

Informujemy, iż zmianie uległ nr rachunku bankowego wyłącznie do wpłacania należności z tytułu opłaty za odpady komunalne. Pozostałe zobowiązania (np. podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe) prosimy wpłacać na dotychczasowy nr konta.

Dokonując opłaty, pamiętajmy o precyzyjnym wskazaniu właściciela nieruchomości którego ona dotyczy, wskazaniu rodzaju opłaty oraz o jej prawidłowej  wysokości.

 

KONTAKT:   Urząd Gminy Turek,   ul. Ogrodowa 4,  62-700 Turek

                        Tel. 63 279-40-60, 63 279-40-83, Fax 63 279-40-66

                        email: ug@gmina.turek.pl, srodowisko@gmina.turek.pl

Pliki do pobrania

wersja do druku