Fundusze zewnętrzne

Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek – etap II

Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie...

Godło Gminy Turek, Flaga Polski, Godło Polski

W dniu 10 i 15 czerwca 2022 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami na wykonanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek – etap II” w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie Gminie Turek zostały przyznane środki finansowe w wysokości 9.405.000 zł.

Przedmiotowe zadanie obejmuje: budowę 17 nowych dróg, przebudowę 3 istniejących, o łącznej dł. 7,84 km w miejscowościach z zabudową osiedlową na terenie gminy wiejskiej Turek wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Drogi zaprojektowano o szer. nawierzchni. od 4 do 6 m (głównie 5 m) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, a także część wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie z chudego betonu, jednocześnie z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część 1: Budowa dróg osiedlowych w m. Obrzębin:

Przedmiotem planowanych robót budowlanych jest budowa 7 dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin:
1) ulicy Storczykowej;
2) ulicy Słonecznikowej;
3) ulicy bez nazwy – posesje Obrzębin od nr 10 a do nr 10 h;
4) ulicy Fiołkowej;
5) ulicy Stokrotkowej;
6) ulicy Tulipanowej;
7) ulicy Irysowej.

Zakres robót obejmował będzie:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji nawierzchni jezdni,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcji,
- zabudowę krawężnika ulicznego, drogowego i obrzeży chodnikowych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie studni chłonnych,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu na zjazdach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jezdni,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- roboty wykończeniowe i porządkowe.

Część 2: Budowa dróg osiedlowych w m. Słodków Kolonia:

Przedmiotem planowanych robót budowlanych jest budowa 8 dróg osiedlowych w miejscowości Słodków Kolonia:
1) ulicy Bukowej;
2) ulicy Klonowej;
3) ulicy Topolowej;
4) ulicy bez nazwy – wzdłuż DK 72 (działka nr 222);
5) ulicy Brzozowej;
6) ulicy Modrzewiowej;
7) ulicy Cisowej;
8) ulicy Lipowej.  

Zakres robót obejmował będzie:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji nawierzchni jezdni,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcji,
- zabudowę krawężnika ulicznego, drogowego i obrzeży chodnikowych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie studni chłonnych,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu na zjazdach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jezdni,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- roboty wykończeniowe i porządkowe.

Część 3: Zaprojektuj i wybuduj – Budowa drogi osiedlowej, ul. Kasztanowej, w m. Słodków Kolonia oraz drogi osiedlowej gminnej nr 663567P w m. Obrzębin:
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Słodkowie Kolonii oraz drogi gminnej nr 663567P w Obrzębinie, w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Przedmiotowe zadanie obejmuje:
a) etap I - wykonanie dokumentacji projektowej realizacji budowy drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Słodkowie Kolonii, oraz drogi gminnej nr 663567P
w Obrzębinie, obejmującej projekt budowlany oraz projekt techniczny, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar, kosztorys na wartość robót określoną w ofercie oraz inne opracowania, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie uzyskania pozwolenia na budowę, zwaną dalej „dokumentacją projektową”;
b) etap II - wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej związanych z budową drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Słodkowie Kolonii oraz drogi gminnej nr 663567P w Obrzębinie, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, zwanymi dalej "robotami budowlanymi";
c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej.

Część 4: Przebudowa osiedlowych dróg gminnych w m. Kaczki Średnie, Turkowice, Żuki, Cisew, Słodków oraz Obrzębin:

Przedmiotem planowanych robót budowlanych jest przebudowa 4 dróg osiedlowych gminnych:

1) nr 663534P i 663538P w m. Słodków - 2 odcinki;
2) nr 663535P w m. Cisew – 3 odcinki;
3) nr 663544P w Kaczkach Średnich, Turkowicach i Żukach – 3 odcinki;
4) nr 663529P w m. Obrzębin, na odcinku od ul. Fiołkowej do obwodnicy – 1 odcinek;

Podstawowym zakresem inwestycji polegającej na przebudowie drogi są:
- frezowanie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 4 cm w celu nawiązania wysokościowego nowej warstwy do nawierzchni istniejącej na odcinku niepodlegającym przebudowie,
- rozebranie i wymiana krawężników,
- regulacja wysokościowa wpustu deszczowego,
- regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej,
- wycięcie krawędzi oraz uzupełnienie nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi w miejscach o uszkodzonej nawierzchni,
- odcinkowe wyczyszczenie oraz wyprofilowanie przydrożnych rowów,
- ułożenie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4cm.


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/


 

wersja do druku