Fundusze zewnętrzne

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i m. Warenka, wyposażenie budynku SUW w m. Dzierżązna, budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe w m, Cisew oraz budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek

                                       

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i m. Warenka, wyposażenie budynku SUW w m. Dzierżązna, budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe w m, Cisew oraz budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizuje przedsięwzięcie w zakresie:
- budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni jednozbiornikowych w technologii SBR (Sequential Batch Reaktor), oznakowane znakiem CE oraz z godnie z normą PN EN 12566-3:2005+A2:2013, które przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących z budynków mieszkalnych gospodarstw domowych.

W 2023 r. zostanie wykonanych 90 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków;
- przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chlebów – 598,00 mb i  w miejscowości Warenka – 1059,00 mb;
- wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierżązna (zakup agregatora prądotwórczego naziemnego z automatycznym rozruchem, zabudowany, o mocy minimalnej 60 kW i maksymalnej 70 kW, zbiornik na paliwo: od 110 l do 130 l).

Przedsięwzięcie dofinansowane będzie z dodatkowych zasobów w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021 i 2022 z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19.

Wartość projektu: 3.134.428,88 zł
Wartość dofinansowania: 2.639.746,00 zł

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenach leżących poza granicami aglomeracji Turek poprzez wyposażenie nieruchomości w biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągową oraz wyposażenie budynku SUW w m. Dzierżązna na terenie Gminy Turek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

wersja do druku