Sesje Rady Gminy Turek

VI Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

 

28 stycznia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 17:00,

 

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

 

odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Turek,

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Turek.

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Turek.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o współpracy samorządu powiatowego z samorządem Gminy Turek.

8. Posumowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminy Turek na kadencje 2018-2023.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

b) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

c) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki;

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew;

e) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A

f) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2019 rok;

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.

 

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.

12. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 

  • Transmisja VI Sesji Rady Gminy Turek - 28 stycznia 2019 r. godz. 17:00

  • Nagranie video z VI Sesji Rady Gminy Turek - 28 stycznia 2019 r. godz. 17:00 cz. I - kliknij

  • Nagranie video z VI Sesji Rady Gminy Turek - 28 stycznia 2019 r. godz. 17:00 cz. II - kliknij

wersja do druku