Sesje Rady Gminy Turek

XVI Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

25 listopada 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XVI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 • w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 • w sprawie opłaty targowej.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Grabieniec.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żuki.
 • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”.
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na 2019 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

                                                          

wersja do druku