Sesje Rady Gminy Turek

XX Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

20 lutego 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 15:30,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Turek za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zgłoszenia sołectwa Chlebów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
 • w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek;
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2020.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 

wersja do druku