Sesje Rady Gminy Turek

XXXIII Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że

w dniu 25 czerwca 2021 r. (tj. piątek)o godz. 16:00,

w świetlicy wiejskiej w Kowalach Księżych (Kowale Księże 37a)

odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Bieżąca informacja Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika.
 7. Informacja na temat współpracy samorządu powiatowego z samorządem Gminy Turek.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”;
 2. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Turek na lata 2021-2025;
 3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A 1”;
 4. w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej dla Gminy Brudzew z przeznaczeniem dla zabytkowego kościoła w Galewie;
 5. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2020 rok;
 6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027;
 7. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 8. w sprawie przedłużenia terminu rozparzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Turek w drodze darowizny nieruchomości – działki o nr 204/3 położonej w miejscowości Korytków.
 1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Turek za 2020 rok:
 1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Turek za 2020 rok;
 2. debata nad raportem o stanie Gminy Turek za 2020 rok;
 3. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Turek za 2020 rok,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Turek,
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok,
 5. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turek wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok,
 7. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Turek w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok;
 8. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok;
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku