Sesje Rady Gminy Turek

XL Sesja Rady Gminy Turek - 21 marca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin;
b) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Turkowice;
c) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2022 roku";
d) w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022;
e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 dla Gminy Turek;
f) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słodkowie;
g) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek;
h) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030;
i) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2022 rok.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
9. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku