Sesje Rady Gminy Turek

XLIV Sesja Rady Gminy Turek - 29 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Turek.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Turek.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Koninie w 2021 roku;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki;
- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Turek za 2021 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Turek za 2021 rok;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Turek za 2021 rok;
c) głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2021 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2021 rok,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Turek za 2021 rok,
c) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Turek,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2021 rok,
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turek wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2021 rok,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2021 rok,
g) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Turek w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2021 rok;
h) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turek za 2021 rok;
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok;
j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2021 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
12. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Turek.
 

Przewodniczący Rady Gminy Turek
/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku