Sesje Rady Gminy Turek

XLV Sesja Rady Gminy Turek - 30 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2022/2023
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin;
- w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Turek na lata 2022-2026;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Grabieniec;
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.;
- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
9. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek
/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku