Sesje Rady Gminy Turek

LV Sesja Rady Gminy Turek - 16 maja 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 16:30,

w świetlicy wiejskiej w Grabieńcu (Grabieniec 37a),

odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Turek.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXXIV/217/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek oraz udzielenia odpowiedzi na skargę;
 • w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Turek;
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2023 roku”;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Turek;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030.

 1. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2022 rok.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 4. Zakończenie obrad LV Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku