Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja

 

Podsumowanie akcji społeczno-wolontariackiej "Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja"

 

   Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku w naszej szkole została zorganizowana  akcja społeczno – wolontariacka ph. „Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja”.

   Akcja skierowana była do uczniów z klas IV – VIII i miała na celu: kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i tolerancji, poznanie trzech typów niepełnosprawności (mózgowego porażenia dziecięcego, zespołu Downa, autyzmu), uwrażliwienie na cierpienie i potrzeby innych, wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym i nawyku dzielenia się z innymi oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej. 

   Podczas trwania akcji miały miejsce różnorodne działania uczniów związane z realizacją powyższych celów. I tak, podczas zajęć grupowych miały miejsce pogadanki, oglądanie filmów edukacyjnych, redagowanie referatów o autyzmie, wykonanie plakatu i ulotek, tworzenie „optymistycznych” krzyżówek oraz tworzenie haseł związanych z dobroczynnością i tolerancją.

   Duże zainteresowanie wśród społeczności szkolnej wzbudziło odgrywanie przez uczniów ról dzieci z niepełnosprawnością. W ciągu trzech dni, po odczytaniu w każdej klasie krótkiej informacji o specyfice danego schorzenia, wybrany uczeń „udawał” chore dziecko. Pierwszego dnia było to dziecko chore na zespół Downa, drugiego dnia dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaś trzeciego dziecko autystyczne. Działanie to miało pokazać, jak zachowuje się chore dziecko, jak wygląda jego funkcjonowanie wśród rówieśników oraz pokazać jak inni reagują na osobę o odmiennym zachowaniu, czy osobę niesprawną ruchowo. To niecodzienne przebywanie w towarzystwie „chorych dzieci” pokazało, że nasi uczniowie są tolerancyjni wobec dzieci z niepełnosprawnością, że rozumieją ich zachowania i w miarę potrzeb gotowi są do pomocy.

   A tej pomocy uczniowie klas starszych udzielili w sposób czynny zakupując misie NADZIEJKI, z których dochód był przeznaczony na wsparcie fundacji NOWA NADZIEJA  z siedzibą w Kaliszu. Zamówiliśmy aż 30 maskotek, co po raz kolejny dowodzi tego, że uczniowie naszej małej szkoły potrafią pomagać innym w potrzebie.

   Paczkę z misiami otrzymaliśmy w Mikołajki. Dodatkowo Fundacja  podarowała naszym młodym darczyńcom serduszka oraz smycze. Uczniowie bardzo ucieszyli się z maskotek i już pytają o organizację kolejnej podobnej akcji.

„Dobrze jest pamiętać o tym,

co jest najważniejsze w człowieczeństwie

– to umiejętność pochylania się nad słabszymi od siebie

i niesienie pomocy potrzebującym”.

Organizatorka akcji: Adriana Budka

 

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

Galeria