XXXVIII Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

29 grudnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul Ogrodowa 4),

odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 7. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2022 rok;
 • w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2022 rok;
 • w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2022 rok;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Turek na rok 2022
 • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami  komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek;
 • w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych;
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027;
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027:

 1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek,
 3. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027;

 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2022 rok,
 2. przedstawieniem opinii Komisji Rady Gminy Turek o projekcie budżetu Gminy Turek na 2022 rok,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2022 rok,
 4. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Turek na 2022 rok.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 1. Transmisja XXXVIII Sesji Rady Gminy Turek - 29 grudnia 2021 r. godz. 16:00 - kliknij
 2. Nagranie video z XXXVIII Sesji Rady Gminy Turek - 29 grudnia 2021 r. godz. 16:00 - kliknij
 3. Imienny wykaz głosowań radnych sporządzony na XXXVIII Sesji Rady Gminy Turek w dniu 29 grudnia 2021 r.pdf