XLII Sesja Rady Gminy Turek - 23 maja 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Turek.
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Turek.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/133/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grabieniec;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grabieniec;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek na rzecz Gminy Turek;
  • w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska w Cisewie;
  • w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
  • w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Turek na lata 2022-2026;
  • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;
  • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
10. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda