Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A1"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TUREK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A1"


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXXIII/215/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A1" zawiadamiam o wyłożeniu ww. projektu do publicznego wglądu w dniach od 13.07.2022 r. do 04.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w pokoju nr 32 w godzinach od 8:30 do 15:30. Z projektem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turek w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne".

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się dnia 02.08.2022 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w pokoju nr 29.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać, z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej przez ePUAP, lub na adres e-mail wojt@gmina.turek.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Turek znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turek w zakładce „Ochrona danych osobowych".


WÓJT GMINY TUREK
/-/ KAROL MIKOŁAJCZYK