IV Sesja Rady Gminy Turek

Za nami jedna z najważniejszych Sesji Rady Gminy Turek. Podczas zwołanej na dzień 20 czerwca br.  IV Sesji Rady, radni głosowali nad wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Turek.

Szeroki porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Turek za 2023 rok oraz  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok.

Wójt Gminy Turek w formie prezentacji multimedialnej przedstawił roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji,  programów, polityk, strategii, uchwał przyjętych przez Radę Gminy oraz informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, a także innych działań podejmowanych na rzecz naszej gminy.

Radni po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Turek za 2023 rok udzielili Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.

Następnie Skarbnik Gminy Turek Beata Pieśkiewicz przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Turek w 2023 roku, sprawozdanie finansowe Gminy Turek za 2023 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Turek oraz odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok.

Radni zatwierdzili, w formie uchwał, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok oraz udzielili Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok.

Ponadto podczas IV Sesji Rady Gminy Turek, radni:

 • wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Słodków;
 • dokonali zaliczenia ulicy Szafirowej w miejscowości Obrzębin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
 • zatwierdzili wyniki kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2023 roku;
 • dokonali zmiany imienia Szkole Podstawowej w Żukach;
 • zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego, na realizację Powiatowego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030;
 • wyrazili zgodę na zawarcie przez Gminę Turek Porozumienia Partnerskiego w sprawie współdziałania w celu realizacji projektu pn. „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze partnerstwa” w ramach konkursu dla działania 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
 • ustalili wynagrodzenie Wójta Gminy Turek;
 • określili zasady wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek;
 • wprowadzili zmiany w zakresie inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 • udzielili pomocy finansowej Gminie Brudzew z przeznaczeniem dla zabytkowego kościoła w Galewie;
 • dokonali zmian w budżecie Gminy Turek na 2024 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030.

 

Galeria