Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa części sieci wodociągowej oraz wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec, na terenie gminy Turek

 

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizuje przedsięwzięcie w zakresie:

- budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków typu EUROMATIC ST, które przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących z budynków mieszkalnych gospodarstw domowych.

EUROMATIC ST to mechaniczno-biologiczne, hybrydowe oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego, etap I - osadnik wstępny (proces beztlenowy), etap II – bioreaktor (proces tlenowy).

W 2017 r. wykonano 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast w 2018 r. wykonane zostanie 100 szt.;

- przebudowy części sieci wodociągowej w miejscowości Chlebów – 4295,00 mb, w miejscowości Korytków – 840,00 mb;

- wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (m.in. zestaw hydroforowy, instalacje przyłączeniowe, montaż przepompowni, zbiornik czystej wody, rozdzielnia główna).

Przedsięwzięcie dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wartość projektu:              3.813.623,01 zł

Wartość dofinansowania:  1.970.424,00 zł

W wyniku realizacji operacji zostaną rozwiązane problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach leżących poza granicami aglomeracji Turek poprzez wyposażenie nieruchomości w biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągową oraz w Stację Uzdatniania Wody na terenie Gminy Turek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objetego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Galeria