Gmina Turek otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

 

Do Gminy Turek trafi wsparcie finansowe w wysokości 304.560,00 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

11 maja 2022 r. weszła w życie umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ubiegając się o grant, Gmina Turek uzyskała maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej gminy było obliczane w oparciu o dwa kryteria: liczbę mieszkańców i wartość wskaźnika G, zależnego od wysokości dochodów podatkowych danej jst.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i pokrywa 100% kosztów realizacji zadania. Grant będzie przeznaczony na zadania związane z cyfryzacją Urzędu oraz wzmocnieniem cyfrowej odporności na zagrożenia, w szczególności na modernizację serwerowni (w tym m.in. zakup serwera wraz z licencjami, switcha zarządzalnego, switchów dystrybucyjnych), zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, zakup stacji roboczych, edukację pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponadto ze środków grantowych zostanie sfinansowana diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu, stanowiąca element obligatoryjny konkursu „Cyfrowa Gmina”. Realizację projektu zaplanowano w okresie maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy (ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.).