Lista od 1 do 10 z wszystkich 45 z wszystkich wpisów

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m W dniu 28 kwietnia 2023 r., Pan Wójt – Karol Mikołajczyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z...

Czytaj więcej
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –...

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –...

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na...

Czytaj więcej

Miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Turkowice

W dniu 29 lipca 2022 r. w Stawiszynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Turkowicach podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wartość projektu:...

Czytaj więcej

Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Cisew

W dniu 7 grudnia 2022 r. w Poznaniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Cisewie podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wartość projektu: 59.721,09 zł...

Czytaj więcej

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i m. Warenka,...

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i m. Warenka, wyposażenie budynku SUW w m. Dzierżązna, budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe w m, Cisew oraz budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizuje przedsięwzięcie w zakresie: -...

Czytaj więcej

Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Korytków

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Przykonie, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wartość projektu: 105.985,00 zł Wartość dofinansowania:...

Czytaj więcej

POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W...

POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH KSIĘŻYCH W USUWANIU SKUTKÓW EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCH W dniu 09 listopada 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu...

Czytaj więcej
Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi...

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi...

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami W dniu 15 listopada 2022 r. została podpisana umowa Nr DSG/0439 o powierzenie grantu na realizację przez Gminę Turek przedsięwzięcia pn. „Poprawa...

Czytaj więcej
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA...

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA...

W dniu 14 października 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Turkowicach podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza...

Czytaj więcej

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu...

W dniu 8 lipca 2022 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować...

Czytaj więcej