Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Turek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Turek.

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Pietrzak, admin@gmina.turek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 279 40 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Gminy Turek powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Gminy Turek niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Gminy Turek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Ogrodowej.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się za schodami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest przycisk przywołania. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Urząd nie jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Centrum Informacji i Obsługi zlokalizowane jest na parterze po lewej stronie od wejścia do budynku.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w Urzędzie Gminy Turek, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z pracownikami Urzędu, poprzez zapewnienie dostępu do świadczenia usługi tłumacza. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez pocztę elektroniczną – na adres: ug@gmina.turek.pl lub telefonicznie 63 279 40 60. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

wersja do druku
Aktualizacja deklaracji dostępności z...