Fundusze zewnętrzne

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa części sieci wodociągowej oraz wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec, na terenie gminy Turek

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni...

 

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizuje przedsięwzięcie w zakresie:

- budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków typu EUROMATIC ST, które przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących z budynków mieszkalnych gospodarstw domowych.

EUROMATIC ST to mechaniczno-biologiczne, hybrydowe oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego, etap I - osadnik wstępny (proces beztlenowy), etap II – bioreaktor (proces tlenowy).

W 2017 r. wykonano 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast w 2018 r. wykonane zostanie 100 szt.;

- przebudowy części sieci wodociągowej w miejscowości Chlebów – 4295,00 mb, w miejscowości Korytków – 840,00 mb;

- wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (m.in. zestaw hydroforowy, instalacje przyłączeniowe, montaż przepompowni, zbiornik czystej wody, rozdzielnia główna).

Przedsięwzięcie dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wartość projektu:              3.813.623,01 zł

Wartość dofinansowania:  1.970.424,00 zł

W wyniku realizacji operacji zostaną rozwiązane problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach leżących poza granicami aglomeracji Turek poprzez wyposażenie nieruchomości w biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągową oraz w Stację Uzdatniania Wody na terenie Gminy Turek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objetego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Galeria

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni...
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni...
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni...
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni...
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni...
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni...
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni...
wersja do druku