Fundusze zewnętrzne

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów...

W dniu 05 maja 2021 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3. Energia, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania: 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wartość projektu: 8.060.121,00 zł

Wartość dofinansowania: 6.153.320,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

- montaż 351 szt. instalacji fotowoltaicznych;

- montaż 152 szt. kolektorów słonecznych.

Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, w kwocie 6.153.320,00 zł, z budżetu środków europejskich.

Galeria

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów...
wersja do druku